Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Граници на имота[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
Отдаден под наем[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
123915.6.2016 г. ЧастнаИмот № 166024 /едно шест шест нула две четири/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.392 /две точка три девет две/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Юклюджата'.№ 166025 - изоставена нива на насл. на Йорданка Стефанова Сапунджиева; № 166028 - изоставена нива на насл. на Стефан Стоянов Енгьозов; № 166027 - изоставена нива на Цветана Стефанова Тютюнджиева; № 166102 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12323.6.2016 г. ЧастнаИмот № 104039 /едно нула четири нула три девет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.078 /нула точка нула седем осем/ дка. Начин на трайно ползванте: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Сър баши'№ 104038 - нива на насл. на Стоян Йовчев Стоянов и др.; № 104028 - нива на 'Хардленд' ООД; № 000364 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12313.6.2016 г. ЧастнаИмот № 153031 /едно пет три нула три едно/ в землището на с Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.625 /едно точка шест две пет/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кору Кьой'№ 153030 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 153028 - нива на насл. на Марийка и Никола Доброславови; № 153007 - нива на 'Джей-капитал' ЕООД; № 153101 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12373.6.2016 г. ЧастнаИмот № 159076 /едно пет девет нула седем шест/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.600 /нула точка нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Батаклика'№ 000625 - храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 159078 - нива на Донка Савова Чернева; № 000626 - полски път на община Елена; № 159041 - нива на насл. на Драган Янакиев Тютюнджиев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12303.6.2016 г. ЧастнаИмот № 109035 /едно нула девет нула три пет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.622 /две точка шест две две/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Над гробищата'№ 109033 - нива на насл. на Кина Николаева Димитрова; № 109024 - нива на насл. на Досю и Гана Чалъкови; № 000215 - гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 109034 - гора в зем. земи на кметство - Константин. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12363.6.2016 г. ЧастнаИмот № 041363 /нула четири едно три шест три/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.526 /две точка пет две шест/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'До село'№ 156101 - полски път на община Елена; № 156100 - полски път на община Елена; № 041362 - нива на насл. на Иван Атанасов Кюприбашиев; № 061364 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12293.6.2016 г. ЧастнаИмот № 111023 /едно едно едно нула две три/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.500 /едно точка пет нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Ярълъка'№ 111104 - полски път на община Елена; № 111012 - изост. нива на насл. на Станка и Петър Кюприбашиеви; № 111024 - изост. нива на насл. на Стефан Димитров Даскалов; № 111108 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12333.6.2016 г. ЧастнаИмот № 061372 /нула шест едно три седем две/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 4.539 /четири точка пет три девет/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'До село'№ 156101 - полски път на община Елена; № 041371 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000500 - населено място на с. Константин. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12343.6.2016 г. ЧастнаИмот № 061376 /нула шест едно три седем шест/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.384 /едно точка три осем четири/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'До село'№ 156101 - полски път на община Елена; № 061366 - нива на насл. на Йордан Савов Радилов; № 000500 - населено място на с. Константин; № 041371 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12353.6.2016 г. ЧастнаИмот № 156041 /едно пет шест нула четири едно/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.832 /едно точка осем три две/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Давдалан'№ 156021 - нива на насл. на Елисавета и Димитър Бакърджиеви; № 156023 - нива на насл. на Йордан Иванов Славов; № 156100 - полски път на община Елена; № 000601 - дере на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12383.6.2016 г. ЧастнаИмот № 095049 /нула девет пет нула четири девет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.500 /нула точка пет нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кавал алан'№ 095102 - полски път на община Елена; № 095031 - нива на насл. на Иван Петров Чернев; № 095033 - нива на Стойчо Атанасов Стойчев; № 095034 - нива на насл. на Роза Николова Славчева. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12222.6.2016 г. ЧастнаИмот № 111049 /едно едно едно нула четири девет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.617 /едно точка шест едно седем/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Ярълъка'№ 111043 - изоставена нива на Георги Димитров Георгиев; № 111042 - изоставена нива на насл. на Досю и Гана Чалъкови; 111102 - полски път на община Ерена; 111048 - изоставена нива на насл. на Никифор Йорданов Тодоров; : 111104 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12232.6.2016 г. ЧастнаИмот № 124066 /едно две четири нула шест шест/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с трощ 0.500 /нула точка пет нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кедика'№ 124011 - нива на Еленка Йорданова Новакова; № 124012 - нива на насл. на Иван Димитров Тотев; № 124065 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 002041 - път ІІ кл. на Държавата. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12242.6.2016 г. ЧастнаИмот № 130016 /едно три нула нула едно шест/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.499 /две точка четири девет девет/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кедика'.№ 130103 - полски път на община Елена; № 130102 - полски път на община Елена; № 130017 - изоставена нива на Ивайло Димитров Димитров и др.; № 130018 - изоставена нива на насл. на Симиеон Стоянов Костадинов. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12252.6.2016 г. ЧастнаИмот № 113031 /едно едно три нула три едно/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Долап дере'.№ 113104 - полски път на община Елена; № 113032 - нива на насл. на Неда и Христо Сапунджиеви. № 113030 - нива на Васил Иванов Василев; № 000167 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12262.6.2016 г. ЧастнаИмот № 142021 /едно четири две нула две едно/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'До мах. Крумчевци'№ 142022 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 142023 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 142105 - полски път на община Елена; № 000816 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС.Не
12272.6.2016 г. ЧастнаИмот № 130023 /едно три нула нула две три/ в землището на с. Константин 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.облас Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кедика'№ 130015 - изоставена нива на насл. на Мария Георгиева Велинова; № 130102 - полски път на община Елена; № 130103 - полски път на община Елена; № 130024 - изоставена нива на насл. на Драган Димитров Пенев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12282.6.2016 г. ЧастнаИмот № 123033 /едно две три нула три три/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Ктегория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, обина Елена, с. Константин, местност 'Кедика'№ 123023 - нива на насл. на Димитър и Величка Недеви и др.; № 002041 - път ІІ кл. на Държавата; № 123026 - нива на насл. на Станчо Стефанов Бабадалиев; № 123025 - нива на насл. на Никола Иванов Раев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
122127.5.2016 г. ЧастнаИмот № 023012 /нула две три нула едно две/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 4.087 /четири точка нула осем седем/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кору Кьой'№ 153032 - гора в зем. земи на община Елена; № 023010 - ливада на насл. на Матей Петров Карасимеонов; № 023001 - нива на насл. на Матей Петров Карасимеонов; № 023002 - нива на Иван Георгиев Генчев; № 153103 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
121711.5.2016 г. ЧастнаИмот № 093022 /нула девет три нула две две/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Екенлика'.№ 093024 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 093023 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 000301 - гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 093102 - полски път на община Елена; № 093021 - нива на 'Ставен' ООД. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
121811.5.2016 г. ЧастнаИмот № 106035 /едно нула шест нула три пет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.920 /едно точка девет две нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Джами дере'№ 106100 - полски път на община Елена; № 106015 - изоставена нива на насл. на Марин Димитров Мартинов; № 315001 - залесена терит. на насл. на Стефан Димитров Даскалов; № 106016 - изоставена нива на Звезделина Димитрова Колева - Япраков. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
121911.5.2016 г. ЧастнаИмот № 150034 /едно пет нула нула три четири/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.501 /едно точка пет нула едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Джевезлика'№ 150100 - полски път на община Елена; № 150033 - нива на насл. на Стефан Димитров Даскалов; № 150038 - нива на насл. на Досю и Гана Чалъкови; № 150035 - нива на Лилия Белчева Коцовска и др. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
122011.5.2016 г. ЧастнаИмот № 093051 /нула девет три нула пет едно/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.036 /две точка нула три шест/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (0.680) /нула точка шест осем нула/ и пета (1.356) /едно точка три пет шест/.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Екенлика'№ 093050 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 093049 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 093102 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12155.5.2016 г. ЧастнаИмот № 150019 /едно пет нула нула едно девет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.900 /нула точка девет нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Джевезлика'№ 150021 - нива на насл. на Анка Петрова Петрова; № 150018 - нива на насл. на Стефан Димитров Даскалов; № 150102 - полски път на община Елена; № 150020 - нива на Румен Михайлов Узунов. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12165.5.2016 г. ЧастнаИмот № 106034 /едно нула шест нула три четири/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Джами дере'№ 106017 - изоставена нива на насл. на Йордан Савов Радилов; № 106100 - полски път на община Елена; № 106020 - изоставена нива на Стефан Филипов Георгиев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12054.5.2016 г. ЧастнаИмот № 035034 /нула три пет нула три четири/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.845 /две точка осем четири пет/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'До селото'№ 105103 - полски път на община Елена; № 000409 - полски път на община Елена; № 055037 - нива на насл. на Димитър Димитров Спасов Гайдаров; № 035035 - нива на насл. на Стоян Ралчев Стоянов; № 000500 - населено място на с. Константин. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
12064.5.2016 г. ЧастнаИмот № 153024 /едно пет три нула две четири/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.510 /нула точка пет едно нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кору Кьой'№ 000616 - полски път на община Елена; № 000545 - полски път на община Елена; № 153025 - изоставена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12074.5.2016 г. ЧастнаИмот № 113002 /едно едно три нула нула две/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.811 /едно точка осем едно едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Долап дере'№ 113003 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 312007 - залесена терит. на Тодор Савов Берберов; № 000375 - гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000158 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12084.5.2016 г. ЧастнаИмот № 093001 /нула девет три нула нула едно/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 383637 /три осем три три седем/ с площ 3.000 /три точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земата при неполивни условия: седма (2.967) /две точка девет шест седем/ и пета (0.033) /нула точка нула три три/.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Екенлика'№ 093100 - полски път на община Елена; № 087101 - полски път на община Елена; № 093002 - нива на Йорданка Александрова Лицова, № 093003 - нива на Георги Христов Георгиев; № 093004 - нива на Румен Михайлов Узунов; № 093005 - нива на насл. на Христо Стойчев Ангелов; № 093006 - нива на насл. на Йордан Стойчев Ангелов. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12094.5.2016 г. ЧастнаИмот № 150013 /едно пет нула нула едно три/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.600 /едно точка шест нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Джевезлика'№ 150012 - нива на насл. на Иван Димитров Даскалов; № 150049 - нива на насл. на Стефан Стоянов Хатев и др.; № 150014 - нива на Яна Тодорова Глухарова; № 000668 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12104.5.2016 г. ЧастнаИмот № 139045 /едно три девет нула четири пет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.400 /нула точка четири нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Дере махала'№ 000672 - полски път на община Елена; № 139027 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 139029 - нива на насл. на Драган Янакиев Тютюнджиев; № 139103 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12114.5.2016 г. ЧастнаИмот № 135027 /едно три пет нула две седем/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.000 /едно точка нула нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Алмалък'№ 135026 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 000841 - полски път на община Елена; № 135025 - нива на 'Саллумз' ЕООД; № 131100 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12124.5.2016 г. ЧастнаИмот № 153025 /едно пет три нула две пет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.500 /нула точка пет нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Кору Кьой'№ 022003 - нива на Георги Димитров Георгиев; № 000616 - полски път на община Елена; № 153024 - изоставена нива на кметство с. Константин; № 000545 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
12134.5.2016 г. ЧастнаИмот № 017006 /нула едно седем нула нула шест/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.221 /едно точка две две едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Селим буба'№ 114104 - полски път на община Елена; № 000110 - гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 017003 - нива на насл. на Иван Драганов Спасов и др.; № 017002 - нива на насл. на Лазар Драганов Спасов; № 017001 - нива на насл. на Анастас Драганов Спасов. Кмета на община Елена на основани чл. 12, ал. 5 он ЗОС.Не
12144.5.2016 г. ЧастнаИмот № 122039 /едно две две нула три девет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 0.600 /нула точка шест нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Рибни кладенец'№ 122105 - полски път на община Елена; № 002041 - път ІІ кл. на Държавата; № 001026 - гора в зем. земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 122038 - изоставена нива на 'Хардленд' ООД. Кмета на бщина Елена на основание чл. 12 , ал. 5 от ЗОС.Не
120327.4.2016 г. ЧастнаИмот № 162004 /едно шест две нула нула четири/ в землището на с. Констатин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.601 /две точка шест нула едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Юклюджата'№ 162019 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 162020 - нива на 'Ставен' ООД; № 162103 - полски път на община Елена; № 000634 - дере на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
120427.4.2016 г. ЧастнаИмот № 100020 /едно нула нула нула две нула/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 2.351 /две точка три пет едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Еленското'№ 100101 - полски път на община Елена; № 100021 - нива на 'Ставен' ООД; № 000500 - населено място на с. Константин; № 000444 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
120126.4.2016 г. ЧастнаИмот № 122046 /едно две две нула четири шест/ в землище с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.301 /едно точка три нула едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия:/ седма (1.299) /едно точка две девет девет/ и пета (0.002) /нула точка нула нула две/област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Рибни кладенец'№ 122045 - нива на насл. на Стефан Петров Сивриев; № 118097 - пасище с храсти на кметство - Константин; № 002041 - път ІІ клас на Държавата. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
120226.4.2016 г. ЧастнаИмот № 162032 /едно шест две нула три две/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.800 /едно точка осем нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Юклюджата'№ 162030 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ; № 162033 - нива на Анка Иванова Кехайова; № 162104 - полски път на община Елена; № 162031 - нива на 'Агроенерджи инвест' АДСИЦ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
119925.4.2016 г. ЧастнаИмот № 149008 /едно четири девет нула нула осем/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.514 /едно точка пет едно четири/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: пета.област Велико Търново, гр. Елена, с. Константин, местност 'Голямото дърво',№ 149101 - полски път на община Елена, № 329004 - залесена терит. на насл. на Ана Андонова Петкова, № 329005 - залесена терит. на МЗГ - ДЛ/ДДС, № 149007 - изоставена нива на насл. на Георги Михайлов Колев, № 149106 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
120025.4.2016 г. ЧастнаИмот № 162045 /едно шест две нула четири пет/ в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337 /три осем три три седем/ с площ 1.068 /едно точка нула шест осем/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (0.148) /нула точка едно четири осем/ и пета (0.920) /нула точка девет две нула/.област Велико Търново, община Елена, с. Константин, местност 'Юклюджата'№ 162105 - полски път на община Елена; № 162043 - нива на насл. на Иван Николов Тодоров Раднев; № 162044 - нива на насл. на Станка и Петър Кюприбашеви; № 000634 - дере на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
11978.4.2016 г. ЧастнаИмот № 054015 /нула пет четири нула едно пет/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 0.921 /нула точка девет две едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Кръствски ръжда'№ 054014 - нива на насл. Стоян Христов Славов; № 054008 - нива на Марин Михайлов Йорданов; № 054016 - нива на насл. на Мария Иванова Велчева; № 001648 - полски път на община Елевна. Кмета на община Елена на основание чл. 12 ал. 5 от ЗОС.Да
11988.4.2016 г. ЧастнаИмот № 067004 /нула шест седем нула нула четири/ в землището на с. Шликовци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 1.906 /едно точка девет нула шест/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия' шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Бейкова ливада'№ 067101 - полски път на община Елена; № 067003 - нива на насл. на Димитър Стоянов Мартинов; Землищна граница; № 067009 - нива на насл. на Стойчо Петков Георгиев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
11957.4.2016 г. ЧастнаИмот № 069502 /нула шест девет пет нула две/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 0.972 /нула точка девет седем две/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Бейкова ливада'№ 069500 - нива на Добри Георгиев Добрев; № 069010 - компл. малоет. з. на 'ЕМ ДЖИ СИ ЕС'; № 069505 - компл. малоет. з. на 'ЕМ ДЖИ СИ ЕС'; № 069501 - нива на Георги Добрев Добрев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
11947.4.2016 г. ЧастнаИмот № 100037 /едно нула нула нула три седем/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно / с площ 10.200 /едно нула точка две нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Бабиното'№ 000617 - полски път на община Елена; № 100036 - нива на насл. на Недю Димитров Сираков; № 100100 - полски път на община Елена; № 100038 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОСДа
11967.4.2016 г. ЧастнаИмот № 054001 /нула пет четири нула нула едно/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 1.000 /един/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (0.070) /нула точка нула седем нула/ шеста (0.930) /нула точка девет три нула/област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Кръствски ръжда'№ 001647 - полски път на община Елена; № 052101 - полски път на община Елена; № 054002 - нива на насл. на Никола Янакиев Георгиев. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
11926.4.2016 г. ЧастнаИмот № 057030 /нула пет седем нула три нула/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 5.172 /пет точка едно седем две/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Баевски пънак'№ 057101 - полски път на община Елена; № 057102 - полски път на община Елена; № 057009 - нива на насл. на Никола Кънчев Петков. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Да
11896.4.2016 г. ЧастнаИмот № 058002 /нула пет осем нула нула две/ в землището на с. Шликовци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем/ с площ 0.397 /нула точка три девет седем едно/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: шеста.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Баевски пънак'№ 058001 - нива на насл. на Елисавета Петкова Стоянова; № 057102 - полски път на община Елена; № 058003 - нива на насл. на Асен Стоянов Михов; № 058100 - полски път на община Елена. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
11906.4.2016 г. ЧастнаИмот № 077018 /нула седем седем нула едно осем/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 0.238 /нула точка две три осем/ дка. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята при неполивни условия: седма (0.231) /нула точка две три едно/ шеста (0.007) /нула точка нула нула седем/.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Шилковски юрт'№ 077012 - нива на насл. на Христо Петков Белев; № 077011 - нива на насл. на Анка Славова Тодорова; № 077019 - нива на насл. на Йордан Стоянов Сираков; № 000501 - път ІV кл. на община Елена; № 077017 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС.Не
11916.4.2016 г. ЧастнаИмот № 155100 /едно пет пет едно нула нула/ в землището на с. Шилковци с ЕКАТТЕ 83171 /осем три едно седем едно/ с площ 2.700 /две точка седем нула нула/ дка. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Категория на земята при неполивни условия: седма.област Велико Търново, община Елена, с. Шилковци, местност 'Гърков рът'№ 155025 - изоставена нива на насл. Йордан Лазаров Стайков; № 155105 - полски път на община Елена; № 155026 - изоставена нива на Стоян Йорданов Стоянов; № 155028 - изоставена нива на Живко Христов Недялков. Кмета на община Елена на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.Не
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
23
24
25
Next
[Condition]Създай филтър